အလုပ္သမားဥပေဒအရ ေအာက္ေဖၚျပပါစာရြက္စာတမ္း 3 မ်ိဳးကုိ အတူတကြကုိင္ေဆာင္ထားရမည္။

1။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport)

2။ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသြားလာေနထုိင္ခြင့္ (Visa)

3။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ (Work Permit) အားလက္ရွိအလုပ္ရွင္အမည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျပီး

အကယ္၍စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပည့္စံုမူမရွိပါက ျပဳလုပ္ပါရန္ အၾကံေပးလုိက္ပါသည္။

အလုပ္သမားဥပေဒအရ ေအာက္ေဖၚျပပါစာရြက္စာတမ္း 3 မ်ိဳးကုိ အတူတကြကုိင္ေဆာင္ထားရမည္။