ต่างด้าวที่อยู่ครบ 4 ปี 6 ปี ต่อได้แล้ว!
บัครชมพู ตรวจสัญชาติ ทำหนังสือเดินทาง!


การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
การต่อ VISA + WORK PERMIT ตามมติ ครม. วันที่ 25-10-2559

กลุ่มแรงงาน 3 สัญชาติที่มาจดทะเบียนและสิ้นสุดการอนุญาต วันที่ 31 มีนาคม 2561
1.กลุ่มบัตรสีชมพูมาจดทะเบียน
2.กลุ่ม PP/TP/TD/CI (เหลือน้อยกว่า 6 เดือน) มาจดทะเบียน
3.กลุ่ม PP/TP/TD/CI (เหลือมากกว่า 6 เดือน) มาจดทะเบียน

แรงงานที่ไม่ได้มาจดทะเบียนเนื่องจากการอนุญาตยังไม่สิ้นสุด (PP/TP/TP/CI + ใบอนุญาตทำงาน)
1. PP/TP/TD/CI เหลือน้อยกว่า 6 เดือน
2. PP/TP/TD/CI เหลือมากกว่า 6 เดือน

ต้องทำการตรวจสัญชาติได้รับ PP/TD/CI
และ
ตรวจลงตรา (Visa)
สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
ขออยู่ต่อได้อีกไม่เกิน 2 ปี ถึง 31 มี.ค. 2563

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง
1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด
3.ใบโควตา 3 ชุด
4.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน
1.เอกสารเก่าที่คนงานมีทั้งหมด
2. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง 6 รูป
3. บัตรประชาชนทะเบียนบ้านที่ประเทศต้นเอง

ติดต่อ บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-950-2128
02-950-2129
080-168-3555
080-168-3666
089-114-8888
086-3463-733
097-1600-937
094-4015-031
LINE ID: @passportvisa

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559