วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ที่ห้องอบรมคนหางาน ชั้น 11 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 180 คน

 

นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้จัดทำร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ….. ขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างกว้างขวางและทั่วถึงเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยวิธีตาม MOU และขี้แจงรายละเอียด พ.ร.ก.เพื่อให้สามารถจัดระเบียบ ป้องกัน คุ้มครอง เยียวยา และบังคับใช้กฎหมายได้ เป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดย พ.ร.ก.ฉบับใหม่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น สำหรับผู้ที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือผู้ที่ให้คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนแรงงานที่เข้ามาทำงานไม่ถูกต้อง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน

 

 

ที่มา https://www.doe.go.th/prd/main/activities/param/site/1/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/2580

กรมการจัดหางาน สัมมนาสร้างการรับรู้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว