ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติ กัมพูชา ตามข้อตกลงMOU
แรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ทำวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วต้องการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นำเข้าแรงงานกัมพูชา - ลาว ระบบ MOU
นำเข้าแรงงานกัมพูชา – ลาว ระบบ MOU

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะได้รับ
วีซ่าทำงาน 2 ปี และ ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOUปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit
ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ติดต่อ 02-950-2128, 02-950-2129,
080-168-3555, 080-168-3666, 089-114-8888
LINE ID: @passportvisa

ขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นทำงาน ลาวกัมพูชา
ขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นทำงาน ลาวกัมพูชา

เอกสารที่ต้องใช้

  1. หนังสือรับรองบริษัท 5 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นายจ้าง 5 ชุด
  3. ใบโควตา 5 ชุด
  4. แผนที่ทำงาน
  5. สำเนาพาสปอร์ต
  6. รูปถ่าย 2นิ้ว 6 รูป
นำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา ตามข้อตกลง MOU
Tagged on: